กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565

ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบน สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นที่ 7 บรรจุปี 2565 โปรดติดตามกำหนดที่หน้า Facebook Page: ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน เร็วๆ นี้ Facebook Page: ครูคืนถิ่นอีสานตอนบน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 3ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนThe 3rd National Teacher Induction Expo (NTIE2024)สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO” THE NATIONAL TEACHER INDUCTION […]

NTIE 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2

The 2nd National Teacher Induction Expo (NTIE2022) การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนสำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 61 และ 62 วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์)

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (INDUCTION PERIOD) รุ่นที่ 2 (บรรจุปี 2560)

วัตถุประสงค์ของโครงการ คณะกรรมการโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (induction program) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการ โครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะก้าวสู่วิชาชีพ (induction program) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูบรรจุใหม่ของโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (induction period) รวมทั้งสร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพครู ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 1st National Teacher Induction Expo (NTIE 2020) และการนำเสนอผลงานของครูที่บรรจุในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่11–13 กันยายน 2563 ผ่านทางตามระบบ VIRTUAL CONFERENCE https://sites.google.com/kkumail.com/ntie2020/home?authuser=0