โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (INDUCTION PERIOD) รุ่นที่ 2 (บรรจุปี 2560)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะกรรมการโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (induction program) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการ โครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะก้าวสู่วิชาชีพ (induction program) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูบรรจุใหม่ของโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (induction period) รวมทั้งสร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพครู ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 1st National Teacher Induction Expo (NTIE 2020) และการนำเสนอผลงานของครูที่บรรจุในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่1113 กันยายน 2563 ผ่านทางตามระบบ VIRTUAL CONFERENCE

https://sites.google.com/kkumail.com/ntie2020/home?authuser=0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *