คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิก SEAMEO ได้แก่ University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย และ College of Education, Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการ์สอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 – 5 มีนาคม 2567 จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ

โครงการนี้เป็นโอกาสที่ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ร่วมไปถึงวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิก SEAMEO อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *