ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

หลักสูตรระดับปริญญาโท​

• สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์

ภาคปกติ 19,000 บาท
โครงการพิเศษ 35,000 บาท

• สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาคปกติ 19,000 บาท
โครงการพิเศษ 35,000 บาท

• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคปกติ 19,000 บาท
โครงการพิเศษ 35,000 บาท

• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาคปกติ 19,000 บาท
โครงการพิเศษ 35,000 บาท

• สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี
และวิทยาการเรียนรู้

ภาคปกติ 25,000 บาท
โครงการพิเศษ 35,000 บาท

• สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ภาคปกติ 19,000 บาท
โครงการพิเศษ 35,000 บาท