ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MEET OUR THE THEM

รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ
นางพรรณี ศรีกลชาญ
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
หน่วยผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
หน่วยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
น.ส.นริศรา สิงห์สาคร
หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ
นางสาวประกายรุ้ง อินทิแสน
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
นายคนิธพงศ์ ปิยนามวาณิช
ผู้ประสานงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
นายพงศ์สกาย รุ่งรพีพรพงษ์
ผู้ประสานงานโครงการครูคืนถิ่น
นางนภสร ศิริเจริญศรี
หน่วยประสบการณ์วิชาชีพครู
นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ
หน่วยประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวศศิวิมล แสนบุตร
ผู้ประสานงาน
ศูนย์ฝึกประสปการณ์วิชาชีพครู
นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์
หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
น.ส.มธุรส เมืองสุข
หน่วยส่งเสริมนวัตกรรมและวิสาหกิจ
น.ส.กัญณภัทร อรอินทร์
หน่วยพัฒนานักศึกษาและความเป็นสากล
นายเจษฎากร ภูกาบ
หน่วยศิษย์เก่าและองค์กรสัมพันธ์
นางปุณณวรรณ ป้องนาม
บริการห้องสมุด
น.ส.ศศิกาญจน์ สบายใจ
บริการห้องสมุด