ทุน สควค.

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท​

• สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้

(กลุ่มวิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษา)

• สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา