หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)​

KKU Lifelong Education

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดการศึกษาของตนเองได้ตามความสนใจและศักยภาพเพื่อมุ่งพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ผ่านการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษา (KKU Education Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online Courseware) ตามกรอบหลักสูตร การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในรูปแบบชุดหลักสูตรระยะสั้น