ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2563