ศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์ หารือหลักสูตร บูรณาการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต

เมื่อพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์หารือหลักสูตร บูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมหารือกับคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิลรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ ประเด็นการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางเพื่อบูรณาการหลักสูตรของทั้งสองคณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษา และประเทศต่อไป นับเป็นโอกาสสำคัญ และเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะเห็นการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตเร็วๆ นี้