ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่า แห่งความภาคภูมิใจ