ระดับบัณฑิตศึกษา

Master’s Degree Programs

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ

• สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์

ภาคปกติ 25,000 บาท
โครงการพิเศษ 65,000 บาท

• สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาคปกติ 25,000 บาท
โครงการพิเศษ 65,000 บาท

• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคปกติ 25,000 บาท
โครงการพิเศษ 65,000 บาท

• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาคปกติ 25,000 บาท
โครงการพิเศษ 65,000 บาท

• สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี
และวิทยาการเรียนรู้

ภาคปกติ 30,000 บาท
โครงการพิเศษ 65,000 บาท

• สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ภาคปกติ 25,000 บาท
โครงการพิเศษ 65,000 บาท