หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Bachelor’s Degree Programs

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

Bachelor of Education Program

• วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกการสอนภาษาไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกสังคมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกศิลปศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกพลศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

• วิชาเอกดนตรีศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ

• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 34,500 บาท

• สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท