การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 3ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนThe 3rd National Teacher Induction Expo (NTIE2024)สำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO”

THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) มุ่งเป็นเวทีให้ครูใน “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” (ครูคืนถิ่น) ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการสอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของครู และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระบบการศึกษา

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวในตอนท้าย ““ผมขอฝากความหวังไว้กับครูทุกท่าน ขอให้ทุกท่านนำประสบการณ์ ความรู้ และเครือข่ายที่ได้จากงาน NTIE 2024 ไปพัฒนาชั้นเรียน และในนาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านอย่างเต็มที่ แม้กิจกรรมจะเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ถือเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับคณะศึกษาศาสตร์”

ภายในงาน NTIE 2024 ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ บรรยายพิเศษหัวข้อ “The Future of Teaching and Learning: AI for Education อนาคตของการเรียนการสอน AI เพื่อการศึกษา” โดย รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมประเมินผลการเรียนรู้ PISA” โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมวิทยากรร่วม กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในชั้นเรียน เช่น การพัฒนาเกมมิฟิเคชัน, การใช้หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา, การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์, การออกแบบการสอนด้วย AI, การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนด้วย AI พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง Poster Presentation และ Oral Presentation แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมมีการคัดเลือก Best Practice ที่พร้อมแบ่งปันสู่ให้แก่ครูในโครงการ

NTIE 2024 สะท้อนความมุ่งมั่นของเครือข่าย ในการส่งเสริมและสนับสนุนครูรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *